Jdi na obsah Jdi na menu
 


PRAVIDLA REGULAČNÍHO ODLOVU RN JENEČEK

ČRS MO Hostivice, z.s.

PODMÍNKY pro provádění regulačního odlovu ryb

na nádrži - Jeneček v roce 2020

 

 

 

 1. Účastníky regulačního odlovu podle usnesení Výroční členské schůze ze dne 9.2.2019 jsou fyzické osoby a současně členové ČRS MO Hostivice, z. s. - (dále jen lovící).
 2. Podmínkou účasti v roce 2020 je splnění brigádní povinnosti v ČRS MO Hostivice, z. s.. t.j. odpracování min.10 hodin na rybníce Jeneček, rybochovných zařízeních nebo jiných pronajatých pozemcích dle pokynu výboru ČRS MO Hostivice, z. s.. Nesplní-li lovící tuto povinnost, automaticky se mu pozastavuje platnost povolenky do doby, než odpracuje brigádní povinnost nebo neodpracované hodiny uhradí. V případě, že lovící nemůže ze závažných důvodů odpracovat pracovní povinnost ve stanovené výši, rozhoduje výbor o jeho účasti na regulačním odlovu. Pokud nesplní tuto podmínku, nemůže se stát účastníkem odlovu. Pracovní povinnost lze uhradit i dopředu spolu s platbou povolenky na příslušný rok, pokud lovící ví dopředu, že nemůže konat brigády, lze tuto skutečnost projednat na schůzích výboru MO. Od pracovní povinnosti jsou osvobozeni lovící z vážných zdravotních či jiných závažných důvodů (např. držitel průkazky ZTP). Lovící tuto skutečnost projedná při výdeji povolenky. Při pochybnostech rozhoduje výbor ČRS MO Hostivice, z. s..
 3. Lov mládeže.

Mládež od 15 do 18 let se může stát účastníkem reg. odlovu při splnění všech podmínek jako dospělá osoba.

 1. Společná ustanovení. 

Termíny brigád a ostatní informace jsou zveřejňovány ve vývěskách ČRS MO Hostivice, z.s. a na https://mohostivice.estranky.cz/Zakazuje se vypouštění ryb z jiných revírů. V případě porušení ustanovení bodu 5, 6, 7 a 8 je kontrolní orgán ČRS MO Hostivice, z.s. oprávněn odebrat průkaz lovícího bez náhrady. V případech, které výslovně neřeší tyto Podmínky, rozhoduje výbor ČRS MO Hostivice, z. s., který vydává pokyn nebo dodatek těchto podmínek. 
V roce 2020 organizuje ČRS MO Hostivice, z. s. opět tzv. úřední hodiny
. V tyto úřední hodiny je možno převzít nebo odevzdat přehled o úlovcích, uhradit nesplněné brigády a projednat další administrativní záležitosti. Úřední hodiny ČRS MO Hostivice, z. s. jsou konány v klubovně v Hostivici, v ulici Novotného. Žádáme všechny lovící a zájemce o odlov, aby všechny úkony vyřizovali v těchto úředních hodinách, je to rychlejší a praktičtější. Respektujte prosím toto ustanovení.

 

 

RYBÁŘSKÝ ŘÁD pro rok 2020

revír místního významu - Rybník Jeneček

 

 1. Denní doba lovu, základní ustanovení

V roce 2020 je povoleno provádět regulační odlov ryb v termínu: 16.4.2020 - 31.12.2020. Lov dravých druhů ryb je ZAKÁZÁN. V měsících (duben, květen, červen, červenec, srpen, září a říjen) se stanovuje doba rybolovu od 06.00 do 22.00hod. V měsících listopad a prosinec od 07.00 hod do 18.00 hod. Platí celoroční hájení zákonem chráněných živočichů. Zákaz lovu ryb z tělesa hráze, rybničních zařízení a v chráněné oblasti v prostoru podél přelivové hráze, čeřínkování a lov z loděk. Lov ryb smí být prováděn na jeden prut. Lov ryb smí být prováděn jen způsobem odpovídajícím zásadám řádného výkonu rybářského práva, ochrany ryb a ostatních živočichů, jakož i ochrany přírody. Úlovek karase stříbřitého se nesmí vracet zpět do revíru.

 1. Nejmenší stanovené délky ryb.
 2. Kapr obecný - 45 cm (rybu 60 cm a víc povinně vracíme vodě)
 3. Lín obecný - 30 cm (ušlechtilá ryba)
 4. Amur bílý - 60 cm (rybu 80cm a víc povinně vracíme)
 5. Štika obecná - 65 cm (zákaz v roce 2020)
 6. Candát obecný - 50 cm (zákaz v roce 2020)
 7. Úhoř říční - 60 cm
 8. Bolen dravý - 50 cm (zákaz v roce 2020)
 9. Síh peleď - síh severní (maréna) - 45 cm
 10. Jelec tloušť - jelec jesen - 35 cm
 11. Cejn velký - 30 cm
 12. Sumec velký - 80 cm (zákaz v roce 2020) (albín se vrací vodě)

 

Délka ryby se měří od předního konce hlavy až ke konci nejdelší části ocasní ploutve v její přirozené poloze.

 

 1. Chování při lovu.

Minimální vzdálenost mezi lovícími je 5 m, nedohodnou-li se lovící jinak. Maximální počet 15 lovících současně. Toto ustanovení neplatí pro členy rybářského kroužku v termínech jeho konání. Současně členové rybářského kroužku mají přednost v těchto termínech. Termíny konání schůzek jsou uveřejněny na vývěsní tabuli klubovny ČRS MO Hostivice, z. s. v ulici Novotného a na webu: https://mohostivice.estranky.cz/ v sekci kroužek mládeže. Místa k lovu nesmějí být vyhrazována. Lovící je povinen při odlovu mít zvláštní přehled o úlovcích vydaný ČRS MO Hostivice, z. s.. Dále je lovící povinen se na požádání prokázat členskou legitimací s fotografií vydanou ČRS MO Hostivice, z. s. kontrolující osobě, která se prokáže zvláštním průkazem vydaným ČRS MO Hostivice, z. s..  Platí zákaz jakýchkoliv zásahů do hráze, břehu, porostu a zařízení rybníka, rozdělávání ohňů.  Lovící je povinen při příchodu k vodě uklidit místo lovení nejméně v okruhu 10 m. Při odchodu se ujistí, že je místo čisté. Při lovu musí být lovící přítomen u prutů tak, aby v případě potřeby mohl s nimi bez  prodlení manipulovat. V případě porušení rybářského řádu je kontrolní orgán společnosti oprávněn odebrat průkaz lovícího bez náhrady. Každý lovící má právo zkontrolovat svého souseda a porušení řádu nahlásit zástupci výboru ČRS MO Hostivice, z.s..

 

 1. Rybářské nářadí, způsoby lovu.

Způsoby lovu: Plavaná, položená, přívlač - (v roce 2020 zákaz).

Lov ryb smí být prováděn pouze na jeden prut, s udicí nejvýše se dvěma návazci s jednoduchými háčky. Zákaz používání srkaček. Při lovu přívlačí je povolen pouze jeden prut (v roce 2020 zákaz).  K lovu dravých ryb lze použít nástražní rybičku o velikosti min. 10 cm. (v roce 2020 zákaz). Platí zákaz používání samoseků. Lovící je povinen mít při odlovu ryb sebou vyprošťovač háčků, typizovanou podložku pod ulovenou rybu, podběrák odpovídající velikosti, míru ke zjištění délky ryby, tužku a zvláštní přehled o úlovcích. Pokud lovící přechovává živé, neušlechtilé ryby, používá vezírek s kruhy nebo jiné zařízení nepoškozující rybu. Ve vezírku smí být přechovávaná ušlechtilá ryba jen po dobu nutnou k balení a ukládání prutů.

 1. Ponechání si ryby, sumář úlovků.

Rozhodne-li se lovící ponechat si ušlechtilou rybu se stanovenou nejmenší délkou, musí ji okamžitě zapsat s uvedením druhu, data úlovku a míry do přehledu o úlovcích a ukončit další lov. Váhu může do přehledu doplnit dodatečně po zvážení. Ostatní neušlechtilé ryby, které si chce ponechat, také okamžitě zapíše do přehledu jako "ostatní" s uvedením celkového počtu a celkové hmotnosti. Přehled o úlovcích s vyplněným sumářem úlovků na zadní straně musí lovící odevzdat správci (do schránky na klubovně ČRS MO Hostivice, z. s. nebo osobně v úředních hodinách) nejpozději do 15.1.2021. Lovící, který nesplní tuto povinnost nesmí být účastníkem regulačního odlovu v následujícím roce. Hmotnost ryb se vždy uvádí na jedno desetinné místo. V jednom týdnu si lovící smí ponechat pouze 10 kg všech druhů ryb, nejvýše však 2 kusy ušlechtilých druhů ryb, nebo jejich kombinace: kapr, štika, candát, amur, bolen, lín. Denní úlovek se omezuje na 1 kus ušlechtilé ryby. Jejím ponecháním denní lov končí. Roční úlovek je omezen na 15 kusů ušlechtilých ryb pro jednoho lovícího. Karas stříbřitý je považován za škodnou hospodářsky nevýznamnou rybu a nesmí být vrácen do vody.

 1. Rybolov mládeže a dětí.

Děti do 10 let mohou lovit ryby pouze v doprovodu lovícího staršího 18 let (držitele zvláštního přehledu o úlovcích) a to pod jeho dohledem a pouze na jeho prut. V případě dětského rybářského kroužku za jeho členy zodpovídá přítomný vedoucí kroužku.

 1. Zacházení s ulovenou rybou. 

Při vylovování ryb je lovící povinen s rybou zacházet šetrně, používat podložky. Podběrák používáme vždy! Je zákaz zvedání ryby z vody na prutu. Ryby, které nedosahují nejmenší stanovené délky, nebo nehodlá-li si je lovící ponechat, se uvolní ve vodě bez zbytečné manipulace na břehu (pokud to situace dovolí). Vězí-li háček hluboko v jícnu ryby a nejde-li jej vyprostit vyprošťovačem, je nutné návazec odstřihnout a rybu vrátit zpět do vody. Je zakázáno zpracovávat ulovené ryby na břehu rybníka.

 1. Mimořádné události na revíru.

Uhynulé ryby, na které je možno dosáhnout, je lovící povinen vylovit a odstranit tak, aby nedošlo k šíření nákazy nebo znehodnocení vody. Vetší úhyn ryb, poškozování rybochovného zařízení nebo jeho součástí, je nutno neprodleně hlásit zástupcům výboru ČRS MO Hostivice, z. s. nebo na Městském úřadu Hostivice.